КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ПРОГРАММЫ ЮНЕСКО "ЧЕЛОВЕК И БИОСФЕРА" (МАБ)

Результаты научного семинара на тему: «Имплементация отдельных положений норм о договорной ответственности европейского права во взаимосвязи с ЦУР ООН»

24-го ноября 2023 года состоялась рабочая встреча с участием заведующей кафедрой гражданского права, гражданского процесса и трудового права д.ю.н., профессором Сулейменовой Сауле Жусупбековны и заместителем председателя Казахстанского Национального комитета программы ЮНЕСКО «Человек и Биосфера», Ильиной Викторией Олеговной.

КазМАБ

В ходе обсуждения был выявлен круг вопросов, которые нуждаются в комплексной оценке и правовой экспертизе. Особым образом хотелось бы отметить имплементацию принципов ЦУР ООН в учебный процесс и приверженность принципам устойчивого развития при формировании приоритетных направлений для исследования.

В качестве основных итогов встречи можно обозначить взаимный интерес к долгосрочному партнерству в интересах устойчивого развития и возможность подписания меморандума о сотрудничестве с последующей реализацией совместных проектов.


---

2023 жылғы 24 қарашада Азаматтық құқық, азаматтықіс жүргізу және еңбек құқығы кафедрасының меңгерушісі з.ғ. д., профессор Сулейменова Сауле Жүсупбековна және ЮНЕСКО-ның «Адам және Биосфера» бағдарламасы Қазақстан ұлттық комитеті төрағасының орынбасары Ильина Викторияның қатысуымен ресми кездесуі өтті.

Талқылау барысында кешенді бағалау мен құқықтық сараптаманы қажет ететін мәселелер шеңбері анықталды. БҰҰ ТДМ-ң қағидаттарын оқу процесіне енгізуді және зерттеу үшін басым бағыттарды қалыптастыру кезінде орнықты даму қағидаттарын ұстануды ерекше атап өтеді.

Кездесудің негізгі қорытындысы ретінде тұрақты даму мүддесіндегі ұзақ мерзімді әріптестікке өзара қызығушылықты және кейіннен бірлескен жобаларды іске асыра отырып, ынтымақтастық туралы Меморандумға қол қою мүмкіндігін белгілеуге болады.

---

On November 24, 2023, a working meeting was held with the participation of the Head of the Department of Civil Law, Civil Process and Labour Law, Professor Suleimenova Saule and Deputy Chairman of the Kazakhstan National Committee of the UNESCO Programme «Man and the Biosphere», Ilina Viktoriya.

The discussion identified a range of issues that required comprehensive assessment and legal expertise. We would particularly like to note the implementation of the principles of the SDG in the educational process and the commitment to the principles of sustainable development in the formation of priority areas for research.

The main outcomes of the meeting included mutual interest in a long-term partnership for sustainable development and the possibility of signing a memorandum of cooperation followed by joint projects.